ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA MORA DA SADRŽI PODATKE O ISPRAVKAMA U PONUDI